ใบชำระเงิน Special Pay in
คือ แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการชำระเบี้ยประกันและบริการอื่นๆ ด้วย Barcode และ
QR Code สำหรับผู้ถือกรมธรรม์และลูกค้าของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
รายละเอียดการชำระเงิน